Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Społecznego Gimnazjum Startowa, Warszawa, wrzesień 2015.

W Społecznym Gimnazjum Startowa obowiązuje stosowanie zasad oceniania kształtującego, które jest definiowane jak aktywny i celowy proces nauczania, w którym nauczyciel współpracuje z uczniem, stale i systematycznie zbierając dowody na zachodzący proces uczenia się w celu poprawy wyników ucznia. Najważniejszymi elementami oceniania kształtującego są cele lekcji, kryteria sukcesu i informacja zwrotna.

Ocenę sumującą (stopień szkolny w skali 1-6) wystawiamy na podsumowanie etapu kształcenia, którym jest koniec roku szkolnego.
Oceniamy pracę ucznia/uczennicy, zwracając uwagę przede wszystkim na pracę i postępy, jakie robi, dlatego ocena jest zindywidualizowana.

I. Elementy oceniania kształtującego obowiązujące w naszej szkole:

Cele lekcji.

Cel uczenia się: określenie, czego uczeń nauczy się do końca danej lekcji. Opracowywany jest z punktu widzenia ucznia, który go jeszcze nie osiągnął.

 1. Często cel, który stawia sobie nauczyciel/ka, może być dla ucznia/uczennicy niejasny. Dlatego nauczyciel/ka powinien/powinna go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego/każdej ucznia/uczennicy.
 2. Cele powinny być możliwie konkretne i realistyczne.
 3. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel/ka sprawdza, czy cel został osiągnięty.
 4. Uczeń/uczennica ma prawo zapytać o cel lekcji.

Kryteria sukcesu.

Kryteria sukcesu czyli  – czyli „na co będę zwracać uwagę” (NaCoBezu).

 1. Kryteria sukcesu nawiązują do konkretnego celu uczenia się, są zrozumiałe i publicznie widoczne.
 2. Kryteria sukcesu formułowane są na podstawie celów, we współpracy z uczniami.

Informacja zwrotna.

 1. Celem udzielania informacji zwrotnej jest pomoc w świadomym uczeniu się.
 2. Informacja zwrotna porównuje wyniki uczniów z celem uczenia się.
 3. Jest formułowana w odniesieniu do kryteriów sukcesu.
 4. Wskazuje kolejne kroki i strategie poprawy wyników.
 5. Informacja zwrotna przekazywana jest po każdym zadaniu wykonanym przez ucznia/uczennicę, co daje możliwość wykorzystania jej do poprawy wyników.
 6. Nauczyciel/ka formułuje informację zwrotną językiem przyjaznym uczniom, odpowiednim dla ich etapu rozwoju.
 1. Informacja zwrotna zawsze powinna zawierać:
  1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy
  2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy.
 2. Informacja zwrotna może mieć formę słowną, punktową lub procentową.
 3. Na koniec każdego trymestru nauczyciel/ka formułuje pisemną informację zwrotną o osiągnięciach (mocnych stronach) ucznia/uczennicy i wskazówki do dalszej pracy.
 4. Co najmniej dwa razy w roku uczniowie udzielają informacji zwrotnej nauczycielom.
 5. Uczeń/uczennica i rodzice w każdej chwili mogą poprosić o uzupełniającą informację dotyczącą postępów w nauce i wskazówki do dalszej pracy.

 II. Co i jak oceniamy:

 1. Uczeń/uczennica jest oceniany indywidualnie. Nauczyciel/ka wystawiając ocenę końcową (sumującą) jest zobowiązany/a do wzięcia pod uwagę indywidualnych uwarunkowań każdego ucznia/każdej uczennicy, w szczególności docenienia rozwoju i przyrostu wiedzy i umiejętności.
 2. Każdy cel nauczania powinien zostać podsumowany przez ucznia i nauczyciela w odniesieniu do kryteriów sukcesu za pomocą pracy sprawdzającej.
 3. Praca sprawdzająca służy ocenie stopnia realizacji celu.
 4. Pracą sprawdzającą wiedzę i umiejętności jest każda praca oceniana przez nauczyciela punktowo lub procentowo (np. kartkówka, pisemna praca klasowa, test, projekt, referat, debata, port folio itp.).
 5. Liczbę prac sprawdzających w trymestrze określa nauczyciel w PZO.
 6. Uczeń nieobecny utrzymuje 0% z pracy sprawdzającej.
 7. Nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi nieobecnemu pokazanie, w jakim stopniu osiągnął cel.
 8. Oceniając pracę zespołową nauczyciel/ka informuje uczniów o sposobie oceniania wkładu pracy każdego członka/członkini zespołu.
 9. Odpowiedź ucznia/uczennicy na pytanie zadane przez nauczyciela/lkę podczas lekcji nie jest oceniana..
 10. Nauczyciel/ka ma prawo do ustnego odpytania ucznia/uczennicy na ocenę sumującą podczas indywidualnej rozmowy i/lub egzaminu trymestralnego.
 11. Nauczyciel/ka może oceniać podczas lekcji ustną wypowiedź, o której przygotowanie poprosił ucznia/uczennicę.
 12. Aktywność ucznia/uczennicy na lekcjach wpływa na ocenę sumującą na koniec roku.
 13. Uczeń/uczennica, który/a nie osiągnął/a progu 60% z prac sprawdzających z danego przedmiotu w ciągu trymestru, musi napisać egzamin trymestralny.
 14. W takiej sytuacji egzamin trymestralny odbywa się po lekcjach.
 15. Egzamin trymestralny jest egzaminem zaliczającym.
 16. Uzyskanie 50% z egzaminu oznacza zaliczenie trymestru i zachowanie punktów zdobytych podczas trymestru. Punkty z egzaminu nie wchodzą do puli zdobytych punktów.
 17. Uzyskanie poniżej 50 % z egzaminu trymestralnego powoduje utratę zebranych punktów i jest równoznaczne z niezaliczeniem trymestru. Szczegóły postępowania w takim przypadku określa p.V, 1-3 niniejszego dokumentu.
 18. Jeżeli w uzasadnionym losowo przypadku nauczyciel/ka nie przeprowadzi w trymestrze wystarczającej liczby sprawdzianów wiedzy i umiejętności ma obowiązek przeprowadzenia egzaminu trymestralnego najpóźniej na tydzień przed końcem trymestru. O takim zamiarze powiadamia dyrekcję szkoły najpóźniej w połowie trymestru.
 19. Nauczyciel/ka ma obowiązek wystawienia 0 % z pracy domowej, jeśli stwierdzi, że jest ona niesamodzielnie wykonana lub skopiowana
 20. W przypadku stwierdzenia ściągania podczas sprawdzianu lub egzaminu, nauczyciel/ka ma obowiązek unieważnienia pracy, co jest jednoznaczne z przyznaniem 0% z tego sprawdzianu bez możliwości poprawy.

II.1. Egzamin kończący rok szkolny

Egzamin kończący rok szkolny służy podsumowaniu wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia/uczennicę w trakcie cie roku szkolnego.

Egzamin ma formę egzaminu podobnego do egzaminu gimnazjalnego, czyli obejmuje przedmioty humanistyczne i matematyczno- przyrodnicze oraz języki obce.

 1. Egzamin po drugiej klasie obejmuje także materiał z klasy pierwszej.
 2. Egzamin po klasie trzeciej obejmuje materiał z klasy pierwszej i drugiej.
 3. NaCoBeZU do egzaminu końcowego musi być podane najpóźniej na 3 tygodnie przed egzaminem.
 4. Zakres egzaminu końcowego musi być tożsamy z zakresem poprzedzających egzamin kartkówek i sprawdzianów
 5. Nacobezu do egzaminu nauczyciel/ka formułuje w odniesieniu do wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych.
 6. 20 % zadań może wykraczać poza zakres materiału objętego podstawą programową.
 7. Egzamin końcowy, z którego uczeń /uczennica uzyska 50 % lub więcej nie podlega poprawie.
 8. Uczennica/uczeń, który uzyska wynik poniżej 50% może złożyć podanie do Rady Pedagogicznej o wyznaczenie terminu poprawkowego.
 9. Egzamin końcowy może trwać do 180 minut, zgodnie z harmonogramem.
 10. Egzamin zaczyna się punktualnie. Od momentu rozdania prac uczniowie nie będą wpuszczani do sali egzaminacyjnej. Spóźnienia traktujemy jak nieobecność.
 11. Nieobecność ucznia/uczennicy na egzaminie musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub, w szczególnych przypadkach, pisemnym uzasadnieniem przez rodzica/opiekuna/opiekunkę, dostarczonym do szkoły w ciągu 3 dni roboczych.
 12. Uczeń/uczennica nieobecny/a z przyczyn powyższych pisze egzamin w terminie wyznaczonym przez nauczyciela/kę i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.
 13. Uczeń/uczennica nieobecny/a na egzaminie bez istotnej przyczyny (p. wyżej) otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do przystąpienia do egzaminu w innym terminie.

II.2. Ocena na koniec roku

 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczyciel/ka jest zobowiązany/a do wystawienia stopnia (oceny sumującej) na świadectwie szkolnym.
 2. Oceny w skali 1-6 (stopień szkolny) wystawiane są na koniec roku.
 3. W klasie III nauczyciel wystawia ocenę prognozowaną również na koniec trymestru.
 4. Uczeń/uczennica, który/a uzyskał/a zaliczenie dwóch trymestrów i osiągnął/eła wynik egzaminu końcowego powyżej 50% ma gwarantowaną ocenę dopuszczającą.
 5. Bazą wyjściową do wystawienia oceny końcoworocznej jest średnia procentowa z trzech trymestrów.
 6. Ocena z egzaminu końcowego może wpłynąć na ocenę na koniec roku:
  1.  W przypadku uzyskania z egzaminu poniżej 50%, ocena z egzaminu stanowi 1/3 oceny końcoworocznej, 2/3 oceny to średnia procentowa z trymestrów.
  2. W przypadku uzyskania z egzaminu od 50% do 75% – uczeń utrzymuje średnią procentową z trymestrów
  3. W przypadku uzyskania z egzaminu powyżej 75% – nauczyciel może podnieść ocenę.
 7. Szczegółowe wymagania na ocenę na koniec roku określa nauczyciel przedmiotu w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, podanych na początku roku szkolnego.
 8. Progi procentowe przy przeliczaniu na stopień szkolny:
  1. 0 – 49% ocena ndst.
  2. 50% – 59% – ocena dopuszczająca
  3. 60 % – 74% ocena dostateczna
  4. 75% – 89 % ocena dobra
  5. 90% – 99 % ocena b. dobra
  6. 100 % celująca
 1. Progi procentowe dla języka angielskiego:
  1. 0 – 59 % ocena ndst..
  2. 60 – 69 % ocena dopuszczająca
  3. 70 – 79 % ocena dostateczna
  4. 80 – 87% ocena dobra
  5. 88 – 95 % ocena b. dobra
  6. 96-100% ocena celująca

III. Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z WZO:

 1. Nauczyciel/ka może odmówić sprawdzenia pracy nie podpisanej lub napisanej nieczytelnie albo nieestetycznie.
 2. Nauczyciel/ka ma prawo odmówić sprawdzenia pracy oddanej po terminie.
 3. Nauczyciel/lka wystawiając ocenę na koniec III klasy ma prawo wziąć pod uwagę oceny z klasy I i II.
 4. Nauczyciel ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej ud ucznia, minimum dwa razy w roku.
 5. Nauczyciel/ka ma obowiązek formułowania informacji zwrotnej językiem przyjaznym uczniom, odpowiednim dla ich etapu rozwoju.
 6. Nauczyciel/ka ma obowiązek udzielania informacji zwrotnej pomagającej uczniowi się uczyć. Informacja musi być odnotowana w IDU, bez względu na jej formę ( słowna ustna lub pisemna, punktowa, procentowa).
 7. Nauczyciel/ka wystawia ocenę (zarówno sumującą jak kształtującą) najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy przez ucznia/uczennicę.
 8. Nauczyciel ma obowiązek podać nacobezu do egzaminu trymestralnego na IDU, najpóźniej trzy tygodnie przed egzaminem.
 9. Wszystkie czynniki mające wpływ na ocenę końcoworoczną podaje nauczyciel/ka w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO) nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego.
 10. Wymagania określone w PZO nie mogą ulegać zmianie w czasie trwania roku szkolnego bez konsultacji z uczniami.

IV. Prawa i obowiązki uczennic i uczniów oraz rodziców wynikające z WZO:

 1. Uczeń/uczennica ma prawo w każdej chwili poprosić o informację zwrotną i wskazówki do pracy.
 2. Uczeń/uczennica ma prawo do konsultacji z nauczycielem minimum raz w tygodniu.
 3. Uczeń/uczennica ma prawo znać cele lekcji.
 4. Uczeń/uczennica ma prawo znać nacobezu do każdej pracy sprawdzającej najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem.
 5. Uczeń/uczennica ma prawo odmówić napisania egzaminu trymestralnego w terminie, jeśli nacobezu pojawiło się później niż trzy tygodnie przed terminem.
 6. W przypadku j.w. nauczyciel  w porozumieniu z uczniami  wyznacza nowy termin.
 7. Uczeń/uczennica bez uzasadnionych przyczyn nie może odmówić wykonania zadania, nawet jeśli nie jest to praca sprawdzająca.
 8. Odmowa wykonania pracy oznacza ocenę 0% z tej pracy.
 9. Uczeń/uczennica ma obowiązek korzystania z internetowego dzienniczka ucznia (IDU). Wszelkie informacje zamieszczone przez nauczycieli/nauczycielki na IDU są wiążące.
 10. Raz w trymestrze uczeń/uczennica ma obowiązek napisania oceny własnej pracy i wyznaczenia sobie celów do dalszej pracy.
 11. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z pisania pracy sprawdzającej czy odpowiedzi w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 12. Uczeń/uczennica ma obowiązek podpisywać prace i pisać czytelnie oraz dbać o estetykę prac pisemnych i zeszytu.
 13. Uczeń/nica ma obowiązek oddawania prac w terminie – termin to dzień wyznaczony przez nauczyciela/lkę. W uzasadnionych przypadkach termin oddania pracy podlega negocjacji.

V. Niezaliczenie trymestru:

 1. W przypadku niezaliczenia trymestru nauczyciel/ka przedmiotu spotyka się z uczniem/uczennicą i jego wychowawczynią lub wychowawcą, wyznacza pisemnie wymagania oraz wspólnie z ustalają terminy zaliczenia określonych partii materiału.
 2. Wychowawca/wychowawczyni klasy zobowiązany/a jest do czuwania nad dotrzymaniem warunków zaliczenia i terminów.
 3. Rodzice ucznia/uczennicy zostają powiadomieni o ustaleniach przez wychowawcę/wychowawczynię lub dyrektorkę szkoły drogą mailową lub podczas rozmowy– wówczas podpisują sformułowany przez nauczyciela/lkę dokument.

VI. Ogólne wymagania na daną ocenę:

 1. Stopień celujący – 6 (cel). Oznacza zauważalny, wyróżniający się wysiłek i wkład pracy na rzecz osiągnięcia rezultatów, które wykraczają poza sformułowane wymagania programowe, a także umiejętność samodzielnego, twórczego stosowania nabytej wiedzy, także w przypadku problemów o wysokim stopniu trudności.
 2. Stopień bardzo dobry – 5 (bdb). Oznacza systematyczny wysiłek i wkład pracy na rzecz skutecznego opanowania wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych sformułowanych przez nauczyciela/lkę, biegłość w wykonywaniu zadań (również nietypowych) oraz zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.
 3. Stopień dobry – 4 (db). Oznacza systematyczny wysiłek i wkład pracy na rzecz osiągnięcia poziomu wiedzy i umiejętności, który umożliwia sprawne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.
 4. Stopień dostateczny – 3 (dst). Oznacza wysiłek i wkład pracy umożliwiający opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności i posługiwanie się nimi przy rozwiązywaniu zadań typowych.
 5. Stopień dopuszczający – 2 (dop). Oznacza wysiłek i wkład pracy przekładający się na poziom umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczycielki/nauczyciela.
 6. Stopień niedostateczny – 1 (ndst). Oznacza poziom umiejętności uniemożliwiający naukę w klasie programowo wyższej.
 7. Podstawowym kryterium oceny uczennicy/ucznia z kultury fizycznej w naszej szkole jest frekwencja na zajęciach. Obliczana jest jako stosunek ilości zajęć, na których uczeń/uczennica był/a obecny, do ilości zajęć programowo przewidzianych. Szczegółowe wymagania na daną ocenę określa PZO.

VII. Ocena z zachowania

 1. Ocenę z zachowania wystawiają wychowawczynie/wychowawcy po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej i opinii uczniów/uczennic z danej klasy, w tym ucznia ocenianego/uczennicy ocenianej.
 2. Ocena z zachowania jest oceną punktową., przeliczaną na stopień szkolny.
 3. Uczeń może uzyskać od 0 do 10 punktów w następujących kategoriach:
  1. otwartość na innych (2 p.). Jako „otwartość na innych” rozumiemy zarówno koleżeńskość – np. pomoc w lekcjach, wsparcie w sytuacjach trudnych jak i pracę społeczną, w tym działalność w demokratycznych władzach szkoły, wolontariat i inne.
  2. kultura osobista (2p.). Oceniając „kulturę osobistą” zwracamy uwagę na dobre maniery, uprzejmość, kulturę języka, zachowanie na lekcji i na przerwie, wobec nauczycieli/nauczycielek i koleżanek i kolegów.
  3. rzetelność (2p.). Oznacza pilność, punktualność, solidność, pracowitość.
  4. Szacunek dla innych (2p.), w tym poszanowanie jego granic i jego własności, zwracamy też uwagę na żarty z innych w tym w Internecie, fotografie itp.
  5. Dbałość o otoczenie – czystość, porządek, sumienne wywiązywanie się z dyżurów.
 4. Ocena punktowa jest średnią ocen uczniowskich i nauczycielskich.
 5. Zasady przełożenia punktów na ocenę corocznie ustala rada pedagogiczna.
 6. Przekraczanie zasad zawartych w regulaminie szkoły powoduje obniżenie oceny z zachowania.
 7. Uczeń/uczennica lub rodzice mogą poprosić o wychowawcę/wychowawczynię o pisemne uzasadnienie oceny z zachowania.

VIII. Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń/uczennica może nie być klasyfikowany/a z jednego przedmiotu, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany/a z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Obowiązują te same procedury co przy egzaminie poprawkowym.

IX. Egzamin poprawkowy

 1. Egzamin poprawkowy wyznacza się w przypadku rocznej oceny niedostatecznej.
 2. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektorka szkoły powołuje trzyosobową komisję egzaminacyjną składzie: przewodniczący/a – dyrektorka szkoły, egzaminator/ka – nauczyciel/ka uczący/a ucznia/uczennicę danego przedmiotu, który/a przygotowuje zestawy pytań, egzaminuje ucznia/uczennicę i ustala ocenę końcową oraz nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Nauczyciel/ka uczący/a ucznia/uczennicę może być zwolniony/a z udziału w komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym przypadku powołuje się nauczyciela/kę tego samego przedmiotu, nauczyciel/kę tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 3. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczeń/uczennica otrzymuje z egzaminu poprawkowego ocenę zgodna z PSO danego przedmiotu.
 4. Czas trwania egzaminu pisemnego ustala komisja ( max 60 minut)
 5. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu.
 6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.
 7. Uczniowi/uczennica przysługuje drugi termin egzaminu poprawkowego w przypadku ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych /zaświadczenie lekarskie/. Nowy termin egzaminu wyznacza dyrektorka szkoły / nie później, niż do końca września
 8. Jeżeli uczeń/uczennica nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego powtarza klasę, z zastrzeżeniem, że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego.