Nasze cele wychowawcze

Cele wychowawcze Społecznego Gimnazjum Startowa

Program wychowawczy Społecznego Gimnazjum Startowa został wypracowany w listopadzie 2010 roku w gronie nauczycieli, uczniów i rodziców i kilkakrotnie aktualizowany. Ostatnia nowelizacja – wrzesień 2015.Każdego roku jest podstawą do wyznaczenia konkretnych działań na dany rok szkolny.

Cel I. Stworzenie przez nauczycieli warunków, w których uczeń/uczennica świadomy swoich mocnych stron może wziąć odpowiedzialność za własny rozwój:

 • organizujemy zajęcia uczące technik umiejętności psychologicznych dla wszystkich poziomów edukacyjnych
 • wewnątrzszkolne zasady oceniania dostosowujemy do powyższego celu (por. dokument WZO)
 • w miarę możności indywidualnie traktujemy każdego ucznia/uczennicę
 • udzielamy sobie wzajemnie informacji zwrotnej (p.WZO)
 • wspólnie z uczniami oceniamy postawę (p.WZO, ocena z zachowania)
 • prowadzimy projekty – inspiracje, konkursy, zajęcia tematyczne
 • organizujmy wyjazdy naukowe (jeden – dwa w roku dla każdego rocznika)
 • prowadzimy doradztwo zawodowe w klasach trzecich.

Cel II. Kształtowanie umiejętności niezależnego myślenia:

 • nie unikamy trudnych pytań na lekcjach i poza nimi
 • prowadzimy lekcje filozofii
 • swobodnie  wyrażamy opinie o ile nie łamiemy przy tym zasad sformułowanych w Konstytucji Szkolnej ani regulaminu
 • poddajemy pod dyskusję Zgromadzenia Obywateli Startowej ważne społecznie kwestie.

Cel III.  Uczenie samodzielności w działaniu, w tym aktywnego udziału w życiu społecznym:

 • wszyscy, rodzice, uczniowie i nauczyciele bierzemy udział w obieralnej Radzie Szkoły i powszechnym Zgromadzeniu Obywateli
 • uczniowie samodzielnie, z pomocą nauczycieli o ile jest potrzebna, organizują imprezy szkolne, wycieczki klasowe, dni otwarte
 • nauczyciele mówią “tak” kiedy uczniowie przychodzą z nowym pomysłem
 • spotykamy się z ludźmi działającymi w różnych obszarach sfery publicznej (UE, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, co najmniej 4 w roku)
 • praktykujemy demokrację, biorąc udział w wyborach władz szkolnych, w Radzie Szkoły i Zgromadzeniu Obywateli
 • współpracujemy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i bierzemy udział w akcjach społecznych (Banki Żywności, Masz głos masz wybór, Patrz i zmieniaj i inne)

Cel IV. Nauczenie  postawy uważności na drugiego człowieka, w tym szacunku dla każdego:

 • dostrzegamy potrzeby drugiej osoby
 • zauważamy zmiany w zachowaniu i nastroju innych członków społeczności i reagujemy na nie
 • okazujemy zainteresowanie osobom osamotnionym w grupie
 • dajemy sobie wzajemnie prawo do błędów, zmęczenia, osłabionej koncentracji
 • uważnie słuchamy – także komunikatów niewerbalnych
 • pamiętamy o „domniemaniu niewinności”, czyli dajemy kredyt zaufania
 • jesteśmy gotowi do niesienia pomocy
 • jesteśmy wrażliwi społecznie, dostrzegamy potrzeby innych i staramy się udzielać pomocy osobom potrzebującym
 • nie oceniamy innych ze względu na zdolności, pozycję społeczną, narodowość, poglądy polityczne czy wyznanie.
 • przestrzegamy zasad savoir vivre’u
 • nie używamy wyrazów obraźliwych, unikamy wulgaryzmów
 • jesteśmy uprzejmi dla siebie wzajemnie
 • dbamy o schludny wygląd, dostosowany do sytuacji
 • szanujemy cudzą (i wspólną)  własność
 • troszczymy się o środowisko naturalne i utrzymujemy w szkole czystość, która jest przejawem kultury osobistej i troski o samopoczucie innych

 Cel V. Kształtowanie gotowości do dialogu i kompromisu:

 • poważnie traktujemy każdego oponenta: słuchamy jego racji, podejmujemy refleksję, argumentujemy, polemizujemy z poglądami a nie z osobą, szanujemy odrębność, akceptujemy inne poglądy, inny styl życia o ile nie naruszają one godności drugiego człowieka.
 • nie czekamy na rozwój konfliktu, reagujemy przy pierwszych symptomach niezrozumienia zanim przerodzi się ono w nieporozumienie.
 • zakładamy dobrą wolę, dociekamy przyczyn potencjalnego konfliktu, nastawieni jesteśmy na wyjaśnienie problemu i znalezienie optymalnego dla wszystkich rozwiązania.
 • rozmawiamy a nie obmawiamy
 • uczymy się sztuki mediacji i negocjacji
 • zwracamy się wprost do siebie w rozmowie

Cele Wychowawcze Społecznego Gimnazjum Startowa są w pełni zgodne z ideami wychowawczymi, które zostały sformułowane w roku 1989, pierwszym roku istnienia I SLO na Bednarskiej. Obecnie potwierdzamy zgodność naszych intencji z tym, co ustanowili przed laty założyciele I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

1. Podstawową ideą wychowawczą jest w naszej szkole szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Szkoła realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii. Chodzi nam o stwarzanie warunków do czynnego uczestnictwa uczniów w działaniach takich organizacji, jak Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna czy Komitet Helsiński. Uważamy, że wyrazem poszanowania praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, rasowych i religijnych. Staramy się budzić przekonanie, że prawa mniejszości są podstawą właściwie rozumianej demokracji.

2. Pragniemy kształtować w naszych uczniach postawę życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Chcemy przygotować ich raczej do służby społecznej niż do bezwzględnej walki o osobisty sukces. Uczniowie są zachęcani do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, do podejmowania problemów związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, uchodźców politycznych czy dzieci z wiejskich szkół na terenach zaniedbanych gospodarczo. Pragniemy wpoić uczniom przekonanie, że ten, kto dużo otrzymał na starcie, ma obowiązek myśleć o tych, którzy mieli mniej szczęścia od niego.

3. Ważną ideą, wokół której koncentruje się program wychowawczy szkoły, jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym. Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem wychowania do demokracji jest własna aktywność w strukturach demokratycznych. Społeczność szkolna została dlatego zorganizowana tak jak małe demokratyczne państwo. Obywatelami naszej Rzeczypospolitej Szkolnej są uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci. Ustawę zasadniczą stanowi Konstytucja uchwalona przez Sejm Szkolny pierwszej kadencji, ze zmianami wnoszonymi z zachowaniem właściwych procedur legislacyjnych. Władze Rzeczypospolitej to Sejm, Rada Szkoły (czyli rząd) i niezawisły Sąd; wybory do władz odbywają cię co roku. We wszystkich szkolnych władzach zasiadają w równych proporcjach uczniowie, rodzice i nauczyciele. Szkolny system demokratyczny ma uczyć skutecznej współpracy dla wspólnego dobra, odpowiedzialności i trudnej sztuki kompromisu. Ma także pokazywać w doświadczeniu, że demokracja to nie anarchia, lecz umiejętność przestrzegania wspólnie ustanowionego prawa.

4. Szkolny system wychowawczy nastawiony jest na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój. 

5. Szkoła nasza nie jest nastawiona na ostrą rywalizację między uczniami i na osiąganie spektakularnych sukcesów. Nie walczymy za wszelką cenę o miejsca w rankingach. Obok uczniów bardzo zdolnych, którzy świetnie zdają egzaminy wstępne, przyjmujemy także dzieci wymagające dodatkowej opieki – chore, niepełnosprawne, borykające się z kłopotami psychologicznymi. Przyjmujemy także dzieci uchodźców politycznych, którym gwarantujemy bezpłatną naukę. Dyrektor szkoły ma prawo, gdy zajdzie potrzeba, przyjąć dwoje uczniów ze specjalnymi potrzebami do każdej nowopowstającej klasy. Wprawdzie obniża to tzw. średnią ocen, dodaje niemało pracy nauczycielom i sporo kosztuje, uważamy jednak, że obecność takich uczniów w szkole jest dla nas istotną wartością. Pokazujemy sobie i innym, że nasza szkoła jest dobrym miejscem nie tylko dla “orłów”, ale także dla tych, którzy potrzebują edukacyjnej i wychowawczej pomocy. Takie nastawienie do uczniów stanowi aksjomat ideowy, który wyróżnia naszą Szkołę spośród innych liceów społecznych. Jeśli mimo owego nastawienia od trzynastu lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach szkół społecznych i plasujemy się wśród najlepszych szkół średnich w Polsce, to widzimy w tym potwierdzenie słuszności naszej drogi: dobre wyniki niekoniecznie muszą zależeć od rywalizacji i bezwzględnej walki o sukces.

Uczniowie traktowani są przez nauczycieli w sposób partnerski. Mają prawo sami – zgodnie ze swymi zainteresowaniami – wybierać fakultety, a w klasach starszych także zakres przedmiotów szkolnych. Pozostawia im się dużo swobody, lecz jednocześnie stawia poważne wymagania. Szkoła oczekuje od uczniów, że wykorzystają stwarzane im szanse do rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień.

Akceptacja powyższych idei jest podstawowym warunkiem uczestniczenia w życiu naszej szkolnej wspólnoty. Każdy, kto zastanawia się, czy podjąć pracę w I SLO, czy zostać jej uczniem, czy posłać tu swoje dziecko powinien rozważyć, czy zgadzają się one z jego światem wartości.