Prawa i obowiązki nauczyciela Startowej

Obowiązki:

 1. Nauczyciel/ka ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia.
 2. Nauczyciel/ka ma obowiązek dbania o dobre imię Szkoły.
 3. Nauczyciel/ka ma obowiązek realizowania zatwierdzonego przez radę pedagogiczną programu wychowawczego szkoły.
 4. Nauczyciel/ka ma obowiązek zachowania tajemnicy Rady Pedagogicznej i przestrzegania jej uchwał.
 5. Nauczycielowi/nauczycielce w żadnej sytuacji nie wolno w obecności uczniów wyrażać dezaprobaty wobec postępowania dyrektora szkoły, innego nauczyciela, pracownika szkoły lub rodzica.
 6. Nauczyciel/ka ma obowiązek stosowania na lekcjach i w sposobie oceniania elementów oceniania kształtującego, w szczególności:
  • Formułowania i realizowania celu lekcji
  • Podawanie uczniom celów lekcji w języku dla nich zrozumiałym
  • Podawanie kryteriów sukcesu, czyli wymagań, zwanych „nacobezu” do każdego sprawdzianu (najpóźniej na tydzień przed sprawdzianem)
  • Konstruowanie sprawdzianów zgodnie z celami lekcji i planem pracy nauczyciela/ki
  • Udzielania stałej informacji zwrotnej uczniom i rodzicom i doskonalenie sposobu jej formułowania
  • Wprowadzanie różnych form pracy zespołowej na lekcjach
  • Motywowania i aktywizowania uczniów podczas lekcji.
 7. Nauczyciel ma obowiązek indywidualnie traktować każdego ucznia, w szczególności:
  • Wyznaczyć znany wszystkim uczniom termin konsultacji, min. raz w tygodniu,
  • Wskazywać wychowawcy i dyrektorowi uczniów wymagających pomocy w postaci dodatkowych zajęć lub w innej formie,
  • współpracować z pedagogiem szkolnym.
  • wskazać uczniów – korepetytorów, podczas lekcji i po lekcjach, monitorować tę współpracę oraz wspierać uczących i uczących się.
  • formułować rzetelną informację zwrotną (w tym recenzję trymestralną) ze wskazaniem przede wszystkim mocnych stron ucznia
  • systematyczne udzielać każdemu uczniowi (uczennicy) wskazówek pomagających w rozwoju, bez względu na jego (ucznia, uczennicy) wyniki w nauce
  • dostrzegać i doceniać progres.
 8. Nauczyciel/ka ma obowiązek stworzenia przedmiotowych zasad oceniania (PZO) w pełni zgodnego z WZO i przedstawienie go uczniom w pierwszych dwóch tygodniach września oraz umieszczenia w piliku w internetowym dzienniczku ucznia (IDU).
 9. Nauczyciel/ka ma obowiązek sporządzenia rocznego planu nauczania w terminie do 25 sierpnia danego roku.
 10. Skorygowany plan nauczania musi być przekazany w formie elektronicznej szefowi zespołu i dyrekcji szkoły do 21 września danego roku.
 11. Nauczyciela/kę obowiązuje:
  1. Punktualność we wszystkich nauczycielskich działaniach (rozpoczynanie lekcji, oddawanie prac, ocenianie sprawdzianów, udział w zebraniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej);
  2. Czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, zarówno klasyfikacyjnych, organizacyjnych jak i szkoleniowych;
  3. Stosowanie się do ustaleń wypracowanych podczas rad, także warsztatowych;
  4. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami/opiekunami uczennic i uczniów, w szczególności:
   1. Odpowiadanie na wiadomości na IDU i maile od rodziców,
   2. Stałe informowanie o postępach ucznia/uczennicy,
   3. Regularne wpisywanie ocen  ze sprawdzianów, prac klasowych, prac domowych, mających wpływ na ocenę końcową w formie preferowanej przez nauczyciel/kę: np. opis, punkty, procenty,
   4. Udział w organizowanych przez Szkołę dniach otwartych dla rodziców/opiekunów (co najmniej trzy w roku),
   5. Wpisanie do IDU opinii na koniec trymestru i stopni na koniec roku,
   6. Nie później niż miesiąc przed zakończeniem zajęć poinformowanie rodziców/opiekunów i wychowawcy o zagrożeniu oceną niedostateczną.
  5. Codzienne realizowanie programu wychowawczego szkoły zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną, w szczególności:
   1. dbałość o estetykę i porządek w sali w czasie lekcji i po jej zakończeniu,
   2. reagowanie na zachowania niezgodne z zasadami savoir vivre’u, tak w czasie lekcji jak i na przerwach,
   3. pełnienie dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem,
   4. troska o dokumentację szkoły, w szczególności dziennik lekcyjny, od dnia 1 IX 2015 do odwołania w formie elektronicznej i papierowej równoległe, w szczególności:
    1. wpisanie numerów programów do końca września,
    2. wpisywanie do dziennika na każdej lekcji – tematów, obecności i spóźnień,
    3. wpisanie w ustalonym przez dyrekcję terminie stopni końcowo rocznych do dziennika lekcyjnego
 1. Stały kontakt z wychowawcą, informowanie wychowawcy zarówno o sukcesach jak i o niewłaściwym lub niepokojącym zachowaniu uczennicy/ucznia.
 2. Zawiadamianie telefoniczne i /lub mailowe dyrekcji lub odpowiedzialnej za zastępstwa osoby o swojej nieobecności jak najwcześniej, z informacją o planowanym temacie lekcji.
 3. Zostawienie w szkole lub wcześniejsze przesłanie do opiekuna zastępstw „awaryjnych”, aktualizowanych materiałów na zastępstwo.
 4. Obowiązuje zakaz przychodzenia do szkoły w trakcie choroby!

Prawa:

 • Każdy nauczyciel/ka ma prawo oczekiwać wsparcia od dyrektora/dyrektorki szkoły, wychowawców klas i pedagoga szkolnego w pracy z konkretnym uczniem.
 • Nauczyciele mają prawo oczekiwać od dyrektora szkoły wsparcia w rozwoju, w formie szkoleń i warsztatów oraz pomocy w ocenie własnej pracy.
 • Nauczyciel/ka ma prawo oczekiwać gotowości do współpracy ze strony ucznia/uczennicy.
 • Nauczyciel/ka ma prawo oczekiwać gotowości do współpracy ze strony rodziców/ opiekunów.
 • Nauczyciel/ka ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej od dyrektora szkoły co najmniej raz w roku.
 • Nauczyciel/ka ma prawo udzielania dyrektorowi/dyrektorce szkoły informacji zwrotnej.
 • Nauczyciel/ka ma prawo zaproszenia dyrektora/ki lub szefa zespołu na lekcję w celu uzyskania informacji zwrotnej.
 • Nauczyciel/ka ma prawo dokonania korekty planu nauczania podczas zebrania zespołu przedmiotowego, do dnia 21 września.
 • Nauczyciel/ka ma prawo do współtworzenia programu wychowawczego szkoły.
 • Nauczyciel/ka ma bierne i czynne prawo wyborcze do demokratycznych władz szkoły zgodnie z Ustawą Zasadniczą
 • Nauczyciel/ka prawo do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły i czynnego udziału w Zgromadzeniu Obywateli Startowej.