Ordynacja wyborcza

UBIEGANIE SIĘ O URZĄD

 1. Kandydatem na członka Rady Szkoły jest obywatel Szkoły, który:
  1. wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o urząd członka Rady Szkoły.
  2. oświadczył, że nie kandyduje do Sądu Szkolnego
 2. Kandydatem na sędziego Sądu Szkolnego jest obywatel Szkoły, który:
  1. wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o godność sędziowską;
  2. oświadczył, że nie kandyduje do Rady Szkoły
 3. Kandydaci – absolwenci są zobowiązani tylko do pisemnego wyrażenia zgody na ubieganie się o miejsce w Radzie Szkoły.
 4. Kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich jest obywatel Szkoły, który:
  1. uzyskał pisemne poparcie co najmniej 30 obywateli Szkoły;
  2. wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
 5. Zgłoszenie kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza.

KOMISJE WYBORCZE

 1. Wybory przeprowadzają Komisje Wyborcze.
 2. Rada Szkoły powołuje Przewodniczącego Komisji Wyborczej, który ustala skład Komisji Wyborczej spośród obywateli, którzy nie kandydują w wyborach.
 3. Rada Szkoły ustala Kalendarz Wyborczy odrębnie dla każdego stanu i podaje go do wiadomości publicznej dwa tygodnie przed wyborami. Kalendarz Wyborczy zawiera terminy:
  1. zgłaszania kandydatów w wyborach;
  2. rozpoczęcia kampanii wyborczej;
  3. wieców wyborczych;
  4. ciszy wyborczej;
  5. przeprowadzenia wyborów;
  6. podania wyników do wiadomości publicznej.

KAMPANIA WYBORCZA

 1. Kampania wyborcza służy zaprezentowaniu sylwetki i programu kandydatów.
 2. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania zasad „czystej gry” w działalności wyborczej.

PRZEPROWADZENIE WYBORÓW

 1. Komisje Wyborcze przygotowują karty do głosowania w wyborach.
 2. Komisje Wyborcze sprawują nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przeprowadzania wyborów. W szczególności sprawdzają, zamykają i opieczętowują urny  wyborcze, sprawdzają karty do głosowania, porównują tożsamość osób przybyłych na  głosowanie ze spisem wyborców.
 3. Komisje Wyborcze czuwają w dniu wyborów nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej w czasie głosowania.
 4. Komisje Wyborcze ustalają i podają do wiadomości publicznej wyniki wyborów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA

 1. Głosować można tylko osobiście.
 2. Komisja Wyborcza po sprawdzeniu na liście wyborców i odebraniu podpisu wyborcy wydaje kartę do głosowania.
 3. Głosowanie polega na wyborze spośród przedstawionych kandydatów, oznaczeniu swojego wyboru i wrzuceniu przez wyborcę wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej.
 4. Głosujący wybiera pomiędzy kandydatami stawiając znaki X w kratce obok nazwiska kandydata.
 5. Wyborca  ze stanu uczniowskiego może postawić nie więcej niż dwa znaki X na liście kandydatów uczniowskich w ramach swojego rocznika i nie więcej niż po trzy znaki X na listach nauczycielskiej i rodzicielskiej.
 6. Wyborcy ze stanu rodzicielskiego i nauczycielskiego mogą postawić nie więcej niż dwa znaki X na liście kandydatów uczniowskich w ramach jednego rocznika.
 7. Wyborcy ze stanu rodzicielskiego i nauczycielskiego mogą postawić nie więcej niż trzy znaki X na liście kandydatów ze swojego stanu.
 8. Jeżeli kandydatów – absolwentów do Rady Szkoły jest mniej niż bądź dokładnie 2, automatycznie stają się oni członkami Rady. W przeciwnym razie wybory są przeprowadzane w taki sposób, jak dla obywateli Szkoły.
 9. Wyborca może postawić nie więcej niż jeden znak X na liście kandydatów na sędziów, w ramach listy każdego stanu.
 10. Wyborca może postawić nie więcej niż jeden znak X na liście kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich.

GŁOS NIEWAŻNY

 1. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli:
  1. na karcie do głosowania postawiono więcej znaków X, niż pozwala na to sposób głosowania;
  2. karta jest całkowicie przedarta, lub zniszczona w inny sposób uniemożliwiający jej odczytanie

WYNIKI GŁOSOWANIA

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przez dany stan Komisja Wyborcza przystępuje do obliczenia wyników głosowania. Na podstawie spisu wyborców Komisja Wyborcza:
  1. ustala frekwencję wyborczą;
  2. ustala liczbę głosów nieważnych;
  3. sporządza listę kandydatów według liczby zebranych głosów na poszczególnych kartach.
 2. Komisja Wyborcza sporządza Protokół Komisji Wyborczej. Protokół podpisują wszystkie osoby obecne przy jego sporządzeniu. Po sporządzeniu Protokołu, Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów i skład władz Rzeczypospolitej Szkolnej.
 3. Kandydaci, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów na danej liście otrzymują mandat przedstawicielski.
 4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów i jest to liczba uprawniająca do zajęcia ostatniego mandatu w danej władzy, to ustalenie, kto otrzyma mandat dokonuje się na podstawie porozumienia między kandydatami bądź losowania przeprowadzanego przez Komisję Wyborczą.
 5. Wyniki wyborów uprawomocniają się 7 dni po ogłoszeniu ich, zaś w wypadku złożenia protestów wyborczych po ich ewentualnym oddaleniu. Jeśli protest zostanie przyjęty, to uprawomocnienie wyników następuje 7 dni od ogłoszenia wyników tych fragmentów wyborów, które trzeba było powtórzyć.

DZIAŁANIA NAGANNE

Niedopuszczalne jest:

 1. obrażanie kontrkandydatów;
 2. zastraszanie wyborcy;
 3. naruszenie urny wyborczej;
 4. fałszowanie kart wyborczych, ich kradzież lub celowe niszczenie oraz dosypywanie głosów;
 5. głosowanie przez osobę do tego nieuprawnioną bądź głosowanie wielokrotne;
 6. zakłócanie głosowania, fałszowanie wyników głosowania bądź wyników wyborów.

PROTESTY WYBORCZE

 1. Protesty wyborcze składa się do Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Sąd Szkolny bada protest wyborczy pod względem zasadności, rozpatruje i rozstrzyga o ważności wyborów.
 2. Protest wyborczy może być wniesiony przeciwko: ważności wyborów w całości, ważności wyborów w danym stanie i Terytorium, wyborowi danego kandydata.
 3. Sąd Szkolny unieważniając wybór wskazuje czynności wyborcze, które należy powtórzyć. 

WYGAŚNIĘCIE MANDATU

 1. Jeżeli mandat członka Rady Szkoły albo Sędziego Sądu Szkolnego wygasł w czasie kadencji, przejmuje go kandydat z jego stanu, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów w Szkole.